Oprema pod tlakom

Oprema pod tlakom je podložna različitim trošenjima uslijed zamora i puzanja. ASME FFS-1 / API 579 daje smjernice za procjenu stanja tlačne opreme kako bi se utvrdio siguran preostali životni vijek. Ključne vrste oštećenja koje se mogu pojaviti su puzanje, umor, erozija (mehanička i električna), korozija, dielektrični slom i trošenje habanjem.

Procjena preostalog životnog vijeka provodi se pomoću procjene po razinama koja se može sastojati od najviše tri razine, takozvani „Leveli“. Prva razina procjene („Level 1“) ima dvije preporučene aktivnosti. Prva je sastaviti važne utjecajne čimbenike, uključujući detalje o konstrukciji i održavanju, povijest servisa i radnu povijest. Druga je aktivnost odgovoriti na ključna pitanja – da li je u radu premašila parametre konstrukcije, da li ona premašuje ove parametre tijekom produljenog životnog vijeka, jeli konstrukcija ili materijali za konstrukciju prikazani kao nekonzervativni budući da je komponenta napravljena? Ako tlačna oprema ne zadovolji procjenu razine 1 („Level 1“), tada je potrebna procjena razine 2 (Level 2).

Procjena razine 2 („Level 2“) zahtijevat će nove podatke putem pregleda/inspekcije/mjerenja, jednostavne analize naprezanja, izmjerenih dimenzija i radnih parametara. Ako je preostali život određen u ocjeni razine 2 („Level 2“) manji od projiciranog životnog vijeka, provodi se preciznija procjena treće razine („Level 3“).

Zahtjevi za procjenu treće razine uključuju mjerena svojstva materijala i detaljnu analizu naprezanja pomoću analize metodom konačnih elemenata.

NUMIKON je sposoban provoditi svaku razinu procjene kako bi pomogao vlasnicima postrojenja da razumiju stanje svojeg postrojenja. Procjene se mogu koristiti za utvrđivanje dugoročnih zamjenskih strategija ili kratkoročnih strategija upravljanja inspekcijom na postrojenju za koju se utvrdi da je oštećeno, dajući vlasnicima postrojenja uvjerenje da upravljaju postrojenjem pravilno i sigurno.