Vibracije cjevovodnih sustava

3 dana (24 sata)

Sadržaj seminara:

Na seminaru će se obraditi teoretske osnove vibracija cjevovodnih sustava, metode proračuna te detaljne analize vibracijskih stanja cjevovodnih sustava primjenom numeričkih alata. Posebna pažnja će se posvetiti problemima hidrauličkog udara, cjevovodima kompresorskih/pumpnih stanica, te utjecaji potresa na cjevovodne sustave (Response Spectrum Analysis).

Numerički primjeri će se analizirati računalnom aplikacijom Caesar II što ne isključuje mogućnost korištenja i drugih aplikacija. Sve što će se na seminaru čuti primjenjivo je i na druge slične aplikacije. Svaki polaznik seminara će imati na raspolaganju računalo s računalnom aplikacijom Caesar II.