MSC Apex Structures

MSC Apex Structures je „end-to-end“ simulacijsko rješenje koje proširuje funkcionalnosti MSC Apex Modeler-a sa linearnim strukturnim analizama.

MSC Apex Structures objedinjuje korisničko sučelje za definiranje scenarija i obradu rezultata analize, kao i integrirane solverske metode. Ovo rješenje je jedinstveno jer kombinira
tehnologiju proračunskih dijelova i sklopova (computational parts and assemblies) sa
generativnim okvirom (generative framework) što omogućuje interaktivnu i inkrementalnu analizu kako jednostavnih, tako i kompliciranih modela gdje navedeno dolazi do izražaja kod ubrzavanja rada.

Integracija korisničkog sučelja sa solverskim metodama daje korisniku jedinstvenu sposobnost interaktivne i inkrementalne provjere/validacije je li MKE/FEM model spreman za analizu. Na zahtjev korisnika aktivira se niz solverskih provjera na pojedinačnim dijelovima i sklopovima te se dijagnostika modela prikazuje kroz panel „Analysis Readiness“. Ta inkrementalna provjera/validacija je radikalni skok u skraćivanju vremena potrebnog u odnosu na vrijeme kod tradicionalnog pristupa gdje su priprema modela, analiza i obrada rezultata odvojeni.

Dodatno, sa „Computational Parts and Assemblies“, MSC Apex Structures je pravo rješenje bazirano na dijelovima (part-based solution), gdje se veličine bitne za ponašanje svakog dijela (krutost, masa i prigušenje) proračunavaju unaprijed i spremaju nezavisno. Taj pristup je posebno učinkovit u kombinaciji s generativnim okvirom (generative framework) MSC Apex-a s obzirom da će solver izvršiti ponovni proračun samo na onim dijelovima koji su doživjeli neku promjenu od prethodnog proračuna. To se zove inkrementalno rješavanje (Incremental Solving). Ova nova solverska arhitektura je posebno učinkovita u kontekstu provedbe raznih studija odnosno raznih varijanti proračuna.

 

Više o MSC Apex Structures softveru možete pronaći na sljedećem linku:   http://www.mscsoftware.com/product/msc-apex-structures